Prořez stromů Pardubice

Založení a výchova korun mladých stromů, které budou v dospělosti svou architekturou, tvarem a velikostí odpovídat danému stanovišti. Pro tyto účely se využívá různých druhů řezů:

  • řezy zakládací,
  • řezy udržovací,
  • řezy speciální.

Řezy zakládací

Založení koruny stromu

Tento řez provádíme většinou při výsadbě, nebyla-li ve  školce kvalitně zapěstováná koruna. Jedná se o citlivý a velmi důležitý řez, kterým výrazně ovlivňujeme budoucí růst a vývoj stromu.

Výchovný řez

Provádíme u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Cílem je dosáhnout charakteristického tvaru koruny typické pro daný taxon a  přizpůsobit jeho velikost funkčním požadavkům stanoviště.


Řezy udržovací

Zdravotní řez

V současnosti nejběžnější a nejvíce používaný typ udržovacího řezu. Cílem je zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.

Bezpečnostní řez

Tento řez je účelově zaměřen na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromu. Je to řez levný a provádíme jej u stromů, kde není efektivní investovat do nákladnějšího zdravotního řezu.

Prosvětlovací řez

Cílem řezu je prosvětlit korunu, tj. umožnit lepší průnik světla do koruny, dále napomáhá lepší průchodnosti koruny pro vzduch a snižuje tak větrnou zátěž na ni vyvíjenou.

Redukční řez

redukce-vetvi-kulhavy.jpg Řez zaměřený na celkovou či jednostrannou redukci koruny. Provádíme většinou u stromů rostoucích v blízkosti domů, elektrického vedení nebo jiných překážek. Přestože redukce bývá mnohdy rozsáhlá, je našim cílem pokud možno zachovat přirozený tvar (habitus) charakteristický pro daný druh stromu.

Symetrizační řez

Tento řez je obdobou řezu redukčního, neodstraňujeme však větve směrem k překážce, ale větve, které vychylují strom z jeho těžiště. Provádíme u stromů dlouhodobě jednostranně zastíněných, či stromů výrazně nakloněných s možností vývratu apod.


Řezy speciální

Hlavový řez

Upravujeme tak zejména vzrůstné stromy kdysi vysazené do ulic, v nichž díky velikosti své koruny nemohou zůstat protože ohrožují bezpečnost provozu, ale není možné jejich odstranění a následná výsadba druhů nových a na stanoviště vhodnějších.

Sesazovací řez

Jedná se o speciální řez používaný u dřevin s výraznou kmenovou a korunovou výmladností, zejména u topolů a vrb. Zásahem je ponecháno pouze torzo ze kterého vyrůstají výmladky. Tento řez je zaměřen především na bezpečnost.

Obvodová redukce

Patří mezi moderní metody ořezu stromů, kde zakrácením koncových částí větví po celém obvodu výrazně posuneme jejich těžiště směrem k hlavnímu kmeni. Cílem je zachovat přirozený tvar, ale výrazně snížit riziko vylomení větví. Zásah je vhodný provádět zejména z vysokozdvižných plošin.

zpět na úvodní stranu